ПОКАНА

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ”, гр. СОФИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Управителният съвет на Сдружение „Граждански съвет”, със седалище и адрес на управление – гр. София,1000, р-н “Средец”, ул. “Славянска” №29А, ет.1, рег. по ф. дело № 28/2017 г., по описа на СГС, БУЛСТАТ: 177134625, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.18, ал.2 от устава, свиква по своя инициатива, на 21.01.2019 г., от 16.00 часа общо събрание на членовете на сдружението. Събранието ще се проведе на адреса на управление на сдружението -гр. София, р-н “Средец”, ул. “Славянска” №29А, ет.1, при следния дневен ред:

1. Приемане решения за освобождаване и избор на членове на управителния съвет.

2. Приемане на бюджет на сдружението за 2019 г.

3. Разни.

При липса на кворум на основаниечл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.18, ал. 4 от устава събранието се отлага с един часпо-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, ако присъстват поне 1/3 от членовете му.

Регистрацията на членовете на сдружението за участие в общото събрание ще започне един час преди началото на общото събрание. В общото събрание могат да участват всички членове на сдружението лично или представлявани чрез писмено пълномощно. Едно лице не може да представлява повече от трима членове на сдружението. Пълномощниците трябва да представят писмено пълномощно, което се прилага към документите на общото събрание.

Поканват се всички членове на Сдружение „Граждански съвет” да вземат участие в общото събрание лично или чрез представител с писмено пълномощно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ”:

Гроздан Спасов Караджов

На основание чл.18, ал.3 от устава тази покана е обявена на интернет страницата на сдружението и в сградата на адреса на управление на сдружението на дата 19.12.2018 г.

Гроздан Спасов Караджов
Председател на УС на Сдружение
„ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ”

Петър Владиславов Славов
секретар на УС на Сдружение
„ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ”