ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ”

ПОКАНА
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ”, гр. СОФИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Управителният съвет на Сдружение „Граждански съвет”, със седалище и адрес на управление – гр. София, 1000, р-н “Средец”, ул. “Славянска” No29А, ет.1, ЕИК: 177134625, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.18, ал.2 от устава, свиква по своя инициатива, на 09.02.2022 г., от 16.00 часа общо събрание на членовете на сдружението. Събранието ще се проведе на адреса на адреса на Културен център G8, гр. София, ул. „У. Гладстон“ No 8, Зала G8-1, при следния дневен ред:
1. Приемане решения за освобождаване и избор на членове на управителния съвет.
2. Приемане на бюджет на сдружението за 2022 г.
3. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.18, ал. 4 от устава събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, ако присъстват поне 1/3 от членовете му. Регистрацията на членовете на сдружението за участие в общото събрание ще започне един час преди началото на общото събрание. В общото събрание могат да участват всички членове на сдружението лично или представлявани чрез писмено пълномощно. Едно лице не може да представлява повече от трима членове на сдружението. Пълномощниците трябва да представят писмено пълномощно, което се прилага към документите на общото събрание. Поканват се всички членове на Сдружение „Граждански съвет” да вземат участие в общото събрание лично или чрез представител с писмено пълномощно.
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
НА СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ”:

…………………….

/Иван Кирилов Иванов/ На основание чл.18, ал.3 от устава тази покана е обявена на интернет страницата на сдружението и в сградата на адреса на управление на

сдружението на дата 07.02.2022г.

…………………………
Иван Кирилов Иванов –
Заместник – председател на УС
на Сдружение „ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ”

………………………..

Трайчо Димитров Трайков –

секретар на УС на Сдружение „ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ”