ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ”

ПОКАНАДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ”, гр. СОФИЯЗА УЧАСТИЕ В РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО Управителният съвет на Сдружение „Граждански съвет”, със седалище и адрес на управление - гр. София, 1000, р-н “Средец”, ул. “Славянска” No29А, ет.1, ЕИК: 177134625, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.18, ал.2 от устава, свиква по своя инициатива, … Продължете да четете ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ”