Сдружение „Граждански съвет“ е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява дейност в обществена полза.

Предметът на дейност на сдружението е:

1.Организиране на национални и международни конференции, семинари, кръгли маси, форуми, лекции, беседи и др. прояви, свързани с целите и дейността на сдружението;

2. Изготвяне на публикации и издаване на произведения по теми, свързани с целите и дейността на сдружението;

3. Провеждане на проучвания и изготвяне на анализи и доклади за подобряване на законодателството;

4. Изготвяне на експертни позиции по публични сектори, свързани с управлението на държавата и регионите;

5. Провеждане на информационна и други дейности, включително рекламна, за популяризиране на целите, задачите и работата на сдружението;

6. Изграждане и поддържане на материална база за научни, образователни и културни дейности, свързани с целите и дейността на сдружението;

7. Организиране на граждански инициативи за диалог с местните, регионалните и централните органи на власт за подобряване на управлението;

8. Осъществяване на контакти и взаимодействия с други национални и международни организации със сродна дейност;

9. Други законосъобразни дейности, свързани с осъществяване целите на сдружението.