Основните цели на сдружението са:

 1. развитието и утвърждаването на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление;
 2. развитието и утвърждаването на духовните ценности, образованието, науката и културата;
 3. защитата на човешките права;
 4. други цели, определени със закон.

Средствата за постигане целите на сдружението са:

 1. формиране и публично представяне на позиции по важни за обществото и страната политически въпроси;
 2. начинания, развиващи демокрацията в Република България;
 3. инициативи, подкрепящи общественото, икономическото и социалното развитие на България;
 4. инициативи, утвърждаващи принципите на хуманизма, толерантността, справедливостта, равноправието, свободата на словото и зачитането на човешките права;
 5. прояви и събития, подкрепящи изграждането на справедлива обществена среда в страната;
 6. дейности, подкрепящи усъвършенстването на политическата система в България, разделението на властите и осигуряване на независимостта им;
 7. дейности, утвърждаващи демократичните основи на гражданското общество у нас;
 8. инициативи за формулиране и разспространение на публични политики за реформи;
 9. дейности, насочени към укрепване и засилване на европейската и евроатлантическата принадлежност и интеграция на страната;
 10. прояви, изграждащи високо развито национално самосъзнание, включващо и общоевропейска културна идентичност;